Kontroly, servis a opravy

Hasicí přístroje

 

Kontrolu, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby provádět jen podle postupů stanovených výrobcem a jen prostřednictvím oprávněných osob, které jsou pravidelně školeni výrobcem ve spolupráci se státní institucí, a jsou při tomto školení přezkoušeni a vlastní doklad opravňující k uvedeným činnostem.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

Periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu, se vykonává u hasicích přístrojů:

 a) vodních a pěnových jednou za 3 roky,

 b) ostatních jednou za 5 let.

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu , termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele

 

Hydrantové ( hadicové ) systémy

 

Povinnost kontrolovat hydrantové ( hadicové ) systémy vyplývá z vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 Kontrolu je nutno provádět jednou ročně. Součástí prováděné kontroly požárních hydrantů je měření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování hydrantu.

V případě periodické revize - každých 5 let natlakovat hadici na nejvyšší pracovní tlak, podle ČSN EN 671-1.

 Kontrola se vztahuje i na suchovody ( nezavodněná potrubí ).

 

Vnější odběrná místa

 

Vnější odběrná místa jsou místa odběru požární vody určená především pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu:

  • nadzemní a podzemní hydranty,
  • požární výtokové stojany a plnicí místa,
  • vodní toky (např. řeka, potok),
  • přirozené a umělé nádrže na vodu (např. studny, rybníky, bazény, požární nádrže aj. )
  • Podzemní a nadzemní hydranty mají mimo požární funkce i funkci technickou - slouží k odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu. Pro požární účely se mají navrhovat zejména nadzemní hydranty.
  • kontrola jednou ročně

 

Požární ucpávky

 

Požární ucpávkou se rozumí druh požárně bezpečnostního zařízení  pro omezení šíření požáru. V ustanovení § 7 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je uveden termín kontrola provozuschopnosti. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

 

Požární uzávěry

 

Otvory, které jsou v konstrukcích ohraničující požární úseky (požární stěny, stropy), musí být zajištěny tak, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob. Proto jsou do otvorů osazovány požární uzávěry, které tyto podmínky dané legislativními předpisy splňují.

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci podle § 2 odst. 4) bodu c) a f) definuje požární uzávěry jako požárně bezpečnostní zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru a pro omezení jeho šíření. Pro tato zařízení je nutno provádět podle vyhlášky o prevenci pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně.